grafika, logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, flaga Rzeczpospolita Polska, logo Warmia i Mazury - Zdrowe życie czysty zysk, flaga Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny ATUT Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości - Nowe umiejętności to większe możliwości 2!

Ogłoszenia przetargowe

  2019-10-11    6690

 

Ostróda, dnia 18.09.2020

Znak postępowania: ZP/ATUT/NUWM2/01/08/2020

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR ZP/ATUT/NUWM2/01/08/2020 Z DNIA 17.09.2020 => POBIERZ

 

 


 

 

Ostróda, dnia 09.09.2020

Znak postępowania: ZP/ATUT/NUWM2/01/08/2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA NR ZP/ATUT/NUWM2/01/08/2020 Z DNIA 09.09.2020 => POBIERZ

 


Ostróda, dnia 04.09.2020

Znak postępowania: ZP/ATUT/NUWM2/01/08/2020

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 04.09.2020 => POBIERZ

 


 

Ostróda, dnia 28.08.2020

Znak postępowania: ZP/ATUT/NUWM2/01/08/2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne.

 

FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „ATUT”

UL. JANA III SOBIESKIEGO 3C/57

14-100 OSTRÓDA

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne, które prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, określone w art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r., poz. 1843) z uwzględnieniem następujących przepisów wymienionej wyżej ustawy:

realizację kompleksowej usługi zorganizowania i przeprowadzenia Kursów ICT/ MS PROJECT przygotowujących do zdania egzaminu wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego dla osób dorosłych zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w ramach projektu pn. „Nowe umiejętności to większe możliwości 2!” realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020.

ZAŁĄCZNIKI:

01. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU => POBIERZ

02. Zał. nr 1 do OGŁOSZENIA - FORMULARZ OFERTOWY => POBIERZ

03. Zał. nr 2  do OGŁOSZENIA - WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG SZKOLENIOWYCH => POBIERZ

04. Zał. nr 3 do OGŁOSZENIA - WYKAZ PRZEPROWADZONYCH EGZAMINÓW => POBIERZ

05. Zał. nr 4 do OGŁOSZENIA - WYKAZ OSÓB=> POBIERZ

06. Zał. nr 5 do OGŁOSZENIA - WYKAZ NARZĘDZI DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA => POBIERZ

07. Zał. nr 6 do OGŁOSZENIA – OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA => POBIERZ

08. Zał. nr 7 do OGŁOSZENIA – OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU => POBIERZ

09. Zał. nr 8 do OGŁOSZENIA - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23USTAWY => POBIERZ

10. Zał. nr 9 do OGŁOSZENIA - OŚWIADCZENIE OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY BADANIA KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW dotyczące przetwarzania danych osobowych  => POBIERZ

11. Zał. nr 10 do OGŁOSZENIA - WZÓR UMOWY => POBIERZ

12. Zał. nr 11  do OGŁOSZENIA - ANKIETA OCENIAJĄCA SZKOLENIE => POBIERZ

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57
+48 89 646 79 57
+48 604 458 176
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku