grafika, logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, flaga Rzeczpospolita Polska, logo Warmia i Mazury - Zdrowe życie czysty zysk, flaga Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny ATUT Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości - Nowe umiejętności to większe możliwości 2!

Ogłoszenia przetargowe

  2019-10-11    10518

Ostróda, dnia 02.02.2022

Znak postępowania: ZP/ATUT/NUWM2/01/12/2021

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 02.02.2022 R. -> POBIERZ

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERTY Z DNIA 02.02.2022 -> POBIERZ


 

Ostróda, dnia 27.01.2022

Znak postępowania: ZP/ATUT/NUWM2/01/12/2021

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 27.01.2022 R. -> POBIERZ


 

Ostróda, dnia 04.01.2022

Znak postępowania: ZP/ATUT/NUWM2/01/12/2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 04.01.2022 R. -> POBIERZ


 

Ostróda, dnia 23.12.2021

Znak postępowania: ZP/ATUT/NUWM2/01/12/2021

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

 

FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „ATUT”

UL. JANA III SOBIESKIEGO 3C/57

14-100 OSTRÓDA

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne, które prowadzone jest na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. z uwzględnieniem następujących przepisów wymienionej wyżej ustawy na:

kompleksowe usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń przygotowujących do zdania egzaminu wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego – II części  w ramach projektu pn. „Nowe umiejętności to większe możliwości 2!". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020.

CZĘŚĆ 1. Szkolenia komputerowego/ICT pn.: Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej przygotowującego do zdania egzaminu wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego;

CZĘŚĆ 2. Szkolenia komputerowego/ICT pn.: Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii narzędzi przygotowującego do zdania egzaminu wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego;

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.


Fundacja „ATUT” wdrożyła Platformę Sprzedażową EB2B, która jest podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert w drodze elektronicznej. Oznacza to prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platforma.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/307331/kompleksowe-uslugi[1]zorganizowania-i-przeprowadzenia-szkolen-przygotowujacych-do-zdania-egzaminu-wraz-z[1]przeprowadzeniem-egzaminu-zewnetrznego-ii-czesci  

https://platforma.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/307331/kompleksowe-uslugi-zorganizowania-i-przeprowadzenia-szkolen-przygotowujacych-do-zdania-egzaminu-wraz-z-przeprowadzeniem-egzaminu-zewnetrznego-ii-czesci

Poniżej załączniki, które dostępne są na platformie: https://platforma.eb2b.com.pl/

ZAŁĄCZNIKI:

01. Ogłoszenie o zamówieniu -> POBIERZ

2021.12.23 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA -> POBIERZ

02. Specyfikacja warunków zamówienia w trybie podstawowym -> POBIERZ

2021.12.23 - ZMIANA TREŚCI SWZ -> POBIERZ

03. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty -> POBIERZ

04. Załącznik nr 2 do SWZ - Wykaz osób -> POBIERZ

05. Załącznik nr 2a do SWZ - Wykaz usług -> POBIERZ

06. Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu -> POBIERZ

07. Załącznik nr 3a do SWZ - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania -> POBIERZ

08. Załącznik nr 4 do SZW - Projektowane postanowienia umowy -> POBIERZ

09. Załącznik nr 5 do SZW - Informacja na temat przynależności do grupy kapitałowej -> POBIERZ

10. Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy -> POBIERZ

11. Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP -> POBIERZ

12. Załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy PZP -> POBIERZ

 
 

Ostróda, dnia 18.09.2020

Znak postępowania: ZP/ATUT/NUWM2/01/08/2020

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR ZP/ATUT/NUWM2/01/08/2020 Z DNIA 17.09.2020 => POBIERZ

 

 


 

 

Ostróda, dnia 09.09.2020

Znak postępowania: ZP/ATUT/NUWM2/01/08/2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA NR ZP/ATUT/NUWM2/01/08/2020 Z DNIA 09.09.2020 => POBIERZ

 


Ostróda, dnia 04.09.2020

Znak postępowania: ZP/ATUT/NUWM2/01/08/2020

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 04.09.2020 => POBIERZ

 


 

Ostróda, dnia 28.08.2020

Znak postępowania: ZP/ATUT/NUWM2/01/08/2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne.

 

FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „ATUT”

UL. JANA III SOBIESKIEGO 3C/57

14-100 OSTRÓDA

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne, które prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, określone w art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r., poz. 1843) z uwzględnieniem następujących przepisów wymienionej wyżej ustawy:

realizację kompleksowej usługi zorganizowania i przeprowadzenia Kursów ICT/ MS PROJECT przygotowujących do zdania egzaminu wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego dla osób dorosłych zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w ramach projektu pn. „Nowe umiejętności to większe możliwości 2!” realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020.

ZAŁĄCZNIKI:

01. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU => POBIERZ

02. Zał. nr 1 do OGŁOSZENIA - FORMULARZ OFERTOWY => POBIERZ

03. Zał. nr 2  do OGŁOSZENIA - WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG SZKOLENIOWYCH => POBIERZ

04. Zał. nr 3 do OGŁOSZENIA - WYKAZ PRZEPROWADZONYCH EGZAMINÓW => POBIERZ

05. Zał. nr 4 do OGŁOSZENIA - WYKAZ OSÓB=> POBIERZ

06. Zał. nr 5 do OGŁOSZENIA - WYKAZ NARZĘDZI DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA => POBIERZ

07. Zał. nr 6 do OGŁOSZENIA – OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA => POBIERZ

08. Zał. nr 7 do OGŁOSZENIA – OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU => POBIERZ

09. Zał. nr 8 do OGŁOSZENIA - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23USTAWY => POBIERZ

10. Zał. nr 9 do OGŁOSZENIA - OŚWIADCZENIE OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY BADANIA KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW dotyczące przetwarzania danych osobowych  => POBIERZ

11. Zał. nr 10 do OGŁOSZENIA - WZÓR UMOWY => POBIERZ

12. Zał. nr 11  do OGŁOSZENIA - ANKIETA OCENIAJĄCA SZKOLENIE => POBIERZ

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57
+48 604 458 176
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku