grafika, logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, flaga Rzeczpospolita Polska, logo Warmia i Mazury - Zdrowe życie czysty zysk, flaga Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny ATUT Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości - Nowe umiejętności to większe możliwości 2!

SZKOLENIA

  2020-01-22    187

Szkolenia językowe:

Firma szkoleniowa która będzie realizowała szkolenia to:
Warmińsko-mazurskie konsorcjum szkoleniowo-egzaminacyjne: 1. La Puerta Beata Snopek, ul. Mroza 11/16, 10-692 Olsztyn; 2. ML S.C., ul. Gen. W. Sikorskiego 6, 16-400 Suwałki

Prowadzące do nabycia kwalifikacji tj. określonego poziomu biegłości językowej (zg. Z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), zweryfikowanych w ramach egzaminu i potwierdzonych certyfikatem. Realizowane wyłącznie w formie stacjonarnej. Szkolenia będą obejmowały 60 godz. lekcyjnych (45 min), przy czym jednorazowe zajęcia mogą trwać nie dłużej niż 4 godz. (z 15 min przerwą po 2 godzinach) bądź wielokrotność wskazanego wymiaru. Realizacja zajęć będzie odbywać się w grupach maksymalnie 12-osobowych. UP musi mieć przynajmniej 80% obecności na zajęciach. Szkolenia realizowane będą zgodnie ze stawką jednostkową. Zalecane jest, aby jednorazowo Uczestnik wybrał 120 godzin szkolenia, po czym obowiązkowo musi przystąpić do egzaminu. Uczestnik ma możliwość podejścia do egzaminu każdorazowo po ukończonym module tj. 60h szkolenia lub po zakończeniu wszystkich wybranych modułów np. po 120h. Do wyboru są 2 języki:

- j. angielski,

- j. niemiecki.

 

Szkolenia z zakresu ICT/komputerowe:

prowadzące do nabycia kompetencji tj. zakończone obowiązkowym egzaminem wewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabyte kompetencje. UP musi mieć przynajmniej 80% obecności na zajęciach. Do wyboru są 2 szkolenia tj.:

- Aktywne i bezpieczne surfowanie po Internecie - szkolenie w wymiarze 32h dydaktycznych:

Firma szkoleniowa która będzie realizowała szkolenia to:
ROI CONSULTING Sp. z o.o., Ul. J. Smulikowskiego 4, 00-389 Warszawa

W ramach szkolenia UP m.in.: nabędzie umiejętności wyszukiwania, przetwarzania, przechowywania informacji, umiejętność kontaktowania się z innymi os. poprzez Internet(e-mail, komunikatory, itp.), media społecznościowe (Facebook, YouTube, itp.), dzielenia się informacjami, korzystanie z usług publicznych w Internecie, zasady i bezpieczeństwo w świecie cyfrowym. Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji zg z DIGCOMP: 1.1 Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji, 1.2 Ocena informacji, 1.3 Przechowywanie i wyszukiwanie informacji, 2.1 Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji, 2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami, 2.3 Aktywność obywatelska online, 2.4 Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, 2.5 Netykieta, 3.1 Tworzenie treści, 3.2 Integracja i przetwarzanie treści, 3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji, 3.4 Programowanie, 4.1 Narzędzia służące ochronie, 4.2 Ochrona danych osobowych.

- Nabycie kompetencji z wykorzystaniem map cyfrowych systemu informacji przestrzennej (Geoportale) - szkolenie w wymiarze 16h dydaktycznych:

Firma szkoleniowa która będzie realizowała szkolenia to:
MDDP Spółka Akcyjna. AKADEMIA BIZNESU sp. k., Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

W ramach szkolenia UP m.in.: nabędzie umiejętności z obsługi portali geoinformatycznych wraz z ich udostępnianiem, przetwarzaniem, analizą i prezentacją, praktycznego wykorzystania danych dostępnych w serwisach internetowych oraz wykorzystanie omawianych systemów w celu uzyskania nowych informacji, umiejętności posługiwania się dronami wraz z wykorzystaniem i przetwarzaniem danych, wykorzystanie danych. Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji zg z DIGCOMP: 1.1 Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji, 1.2 Ocena informacji, 1.3 Przechowywanie i wyszukiwanie informacji, 2.1 Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji, 2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami, 2.3 Aktywność obywatelska online, 2.4 Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, 2.5 Netykieta, 3.1 Tworzenie treści, 3.2 Integracja i przetwarzanie treści, 3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji, 4.2 Ochrona danych osobowych, 5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych, 5.3 Innowacyjność i twórcze wykorzystanie technologii, 5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych.

 

Szkolenia z zakresu zarządzania projektami (planowanie i osiąganie celów):

prowadzące do nabycia kwalifikacji tj. zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu lub prowadzące do nabycia kompetencji tj. zakończone obowiązkowym egzaminem wewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabyte kompetencje. UP musi mieć przynajmniej 80% obecności na zajęciach. Do wyboru jest 5 szkoleń tj.:

- PRINCE - szkolenie w wymiarze 22h dydaktycznych prowadzące do nabycia kwalifikacji:

Firma szkoleniowa która będzie realizowała szkolenia to:
ALTKOM Akademia S.A, Ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

W ramach szkolenia UP m.in.: nabędzie/utrwali/poszerzy umiejętności w zakresie planowania i osiągania celów w obszarach efektywnego udziału w przygotowaniu projektu organizacji prac w pełnym cyklu życia projektu w oparciu o formalną metodykę, aspektów budowy struktur i ról zespołu zarządzającego projektem, planowania i monitorowania postępów w zakresie osiągania celów zgodnie z formalną metodyką zarządzania projektami.

-AGILE - szkolenie w wymiarze 22h dydaktycznych prowadzące do nabycia kwalifikacji:

Firma szkoleniowa która będzie realizowała szkolenia to:
ALTKOM Akademia S.A, Ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

W ramach szkolenia UP m.in.: nabędzie/utrwali/poszerzy umiejętności w zakresie zwinnego planowania i osiągania celów w obszarach efektywnego udziału w przygotowaniu projektu organizacji prac w pełnym cyklu życia projektu w oparciu o zwinną metodykę, aspektów budowy struktur i ról zespołu zarządzającego projektem, planowania i monitorowania postępów w zakresie osiągania celów zgodnie ze zwinną metodyką zarządzania projektami.

-MANAGEMENT OF RISK - szkolenie w wymiarze 22h dydaktycznych prowadzące do nabycia kwalifikacji:

Firma szkoleniowa która będzie realizowała szkolenia to:
ALTKOM Akademia S.A, Ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

W ramach szkolenia UP m.in.: nabędzie umiejętności planowania i osiągania celów oraz podejmowania decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem w czasie prowadzenia projektów, samodzielnego identyfikowania ryzyka, oceniania wpływów, planowania i wdrażania odpowiednich działań adresujących ryzyko na każdym etapie zarządzania projektem.

-CHANGE MANAGEMENT - szkolenie w wymiarze 22h dydaktycznych prowadzące do nabycia kwalifikacji:

Firma szkoleniowa która będzie realizowała szkolenia to:
ALTKOM Akademia S.A, Ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

W ramach szkolenia UP m.in.: nabędzie umiejętności w zakresie przeprowadzenia zmian w organizacji w czasie zarządzania projektem, planowania i osiągania celów związanych z wprowadzeniem zmian w zarządzaniu projektem.

-Kreowanie planowanie i zarządzanie projektem społecznym dla mieszkańców - szkolenie w wymiarze 40h dydaktycznych prowadzące do nabycia kompetencji:

Firma szkoleniowa która będzie realizowała szkolenia to:
ROI CONSULTING Sp. z o.o., Ul. J. Smulikowskiego 4, 00-389 Warszawa

W ramach szkolenia UP będzie potrafił (osiągnie efekty uczenia się): diagnozować potrzeby w najbliższym otoczeniu, zaplanować cele i dobierać odpowiednie narzędzia do realizacji projektu, wykonywać narzędzia i stosować je w zarządzaniu projektu, prawidłowo ocenić dostępność zasobów i zaplanować ich użycie w trakcie trwania projektu, rozdysponować role w projektu i przydzielić zadania, ustalić priorytety i cel główny projektu oraz zaplanować etapy ich realizacji-harmonogram projektu, identyfikować sytuacje kryzysowe i zaplanować etapy wychodzenia z kryzysu, minimalizować ryzyko w projektu, zweryfikować realizację zaplanowanych celów, przełożyć plan na rzeczywistość projektu, radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, i inne. Szkolenie te nie jest szkoleniem zawodowym. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in.: cele projektu -metoda drzewa projektu, zasady formułowania celu ogólnego i celów szczegółowych, projektowanie działań i zadań projektu, analiza ryzyk.


Szkolenie w ramach projektu dofinansowane jest w wysokości 88,5%, o ile nie zachodzi podwójne finansowanie tj. niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych – krajowych lub wspólnotowych oraz spełnione są warunki zawarte w regulaminie projektu.
Uczestnicy mogą wybrać więcej niż 1 szkolenie o ile łączna wartość szkoleń wraz z dodatkowym wsparciem (np. zwrot kosztów dojazdów, koszt egzaminu) oraz z wkładem własnym nie przekroczy kwoty 5.800,00 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57
+48 89 646 79 57
+48 604 458 176
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku